Grupul tinta: copii si tineri care provin din familii defavorizate, din mediul urban si rural.

Beneficiari directi: copii si tineri aflati in situatii de risc, si familiile lor.

Beneficiari indirecti: comunitatile locale din care provin beneficiarii.

Share Button
Menu Title